Όροι χρήσης ιστοσελίδας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

SANTE PLUS

Ολυμπίου Διός 2, Πλάκα, Τ.Κ. 105 58, Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 211 411 2113

Φαξ: +30 210 9238360

Email: privacy@sante-plus.gr

Websites: www.sante-plus.gr, www.sante-plus.eu

 

 1. Εισαγωγή

 

Η εταιρεία “ SANTE PLUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με τον διακριτικό τίτλο “SANTE PLUS” (εφεξής η “Εταιρεία” ή “εμείς”) σέβεται την ιδιωτικότητά σας και δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία υπόκειται στους όρους της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικότητας (εφεξής η “Πολιτική”) και πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Παρακαλείστε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να ενημερωθείτε για το είδος των προσωπικών δεδομένων που η Εταιρεία μας συλλέγει και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιεί, καθώς και να κατανοήσετε τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με τα δεδομένα αυτά.

 

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στα προσωπικά δεδομένα:

 1. i. Συνεργατών και προμηθευτών της Εταιρείας, καθώς και υπαλλήλων αυτών,
 2. ii. Επαγγελματιών υγείας (Ε.Υ.) – πελατών της Εταιρείας και υπαλλήλων αυτών,

iii. Μη Ε.Υ. – πελατών της Εταιρείας (ασθενών, φροντιστών, προστηθέντων αυτών),

 1. iv. Εν δυνάμει Συνεργατών, Προμηθευτών και Πελατών της Εταιρείας,
 2. v. Επισκεπτών των διαδικτυακών τόπων της Εταιρείας: www.sante-plus.gr και www.sante-plus.eu.

 

 1. Ορισμοί

 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα” ή “Προσωπικά Δεδομένα”: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (“υποκείμενο των δεδομένων”). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων”: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή,  η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων”: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Υπεύθυνη επεξεργασίας για όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που εκτελούνται στα πλαίσια κάθε επικοινωνίας και/ή συναλλαγής σας με εμάς, καθώς και μέσω των διαδικτυακών μας τόπων www.sante-plus.gr και www.sante-plus.eu, είναι η Εταιρεία.

 

Εκτελών την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων”:  το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

 

 1. Είδος Προσωπικών Δεδομένων που η Εταιρεία Επεξεργάζεται

 

H Εταιρεία, ενεργώντας ως υπεύθυνη επεξεργασίας, συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εσάς και/ή τα πρόσωπα που εκπροσωπείτε, τη σχέση σας με την Εταιρεία, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία τυχόν απασχολείτε (εφεξής οι “Συνεργάτες σας”). Η Εταιρεία, επίσης, συλλέγει δεδομένα από εταιρείες δεδομένων που παρέχουν υπηρεσίες πληροφοριών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και από δημόσια διαθέσιμες πηγές επαγγελματικών πληροφοριών.

 

Τα στοιχεία που η Εταιρεία τηρεί σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία αναγνώρισης και επικοινωνίας (ενδεικτικά, ονοματεπώνυμο, επωνυμία, ιδιότητα, διεύθυνση, email, τηλέφωνο, fax)·
 • Σχέση με την Εταιρεία (ενδεικτικά, φύση και διάρκεια συνεργασίας, αρχείο συμφωνητικών συνεργασίας)·
 • Ιδιότητα και επαγγελματικό βιογραφικό (ενδεικτικά, θέση, ειδικότητα, δημοσιεύσεις, ιατρικός σύλλογος, επαγγελματικές συνεργασίες)·
 • Οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία (ενδεικτικά, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τραπεζικά στοιχεία, λεπτομέρειες συναλλαγών, ημερομηνίες καταβολών, αγορές, περιεχόμενο παραγγελίας, καρτέλα και υπόλοιπο πελάτη)·
 • Δεδομένα πρόσβασης στα συστήματα της Εταιρείας (π.χ. κωδικοί πρόσβασης, εφόσον τέτοιοι κωδικοί σας έχουν χορηγηθεί)·
 • Πληροφορίες για πραγματοποιηθέντα και/ή προγραμματισμένα ραντεβού με ιατρικούς μας επισκέπτες και/ή νοσηλευτές, με στόχο την ενημέρωση και/ή εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας/φροντιστών/ασθενών κλπ. στη χρήση των σκευασμάτων μας (ενδεικτικά, ημερομηνία, τόπος, σκεύασμα, πάθηση)·
 • Δεδομένα σχετικά με αιτήματα, παράπονα ή αναφορές για τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες μας·
 • Προτιμήσεις (π.χ. εκδήλωση ενδιαφέροντος λήψης newsletter, ενημέρωσης για προϊόντα, περιλαμβανομένης προτιμώμενης μεθόδου επικοινωνίας με την Εταιρεία μας)·
 • Δεδομένα περιήγησης, στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας των διαδικτυακών τόπων της Εταιρείας www.sante-plus.gr και www.sante-plus.eu.

 

Όταν σας ζητείται να μας γνωστοποιήσετε προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να αρνηθείτε. Αν όμως τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για να ικανοποιήσουμε αίτημά σας, να σας παρέχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες ή προϊόντα ή να εκτελέσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, τυχόν άρνησή σας ενδέχεται να έχει σαν συνέπεια αδυναμία μας να σας εξυπηρετήσουμε ή να συμβληθούμε μαζί σας.

 

Σε περίπτωση που επιλέξετε να μας κοινοποιήσετε προσωπικά δεδομένα τρίτων, Συνεργατών σας κλπ., συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικά με ανεπιθύμητες ενέργειες, μας δηλώνετε ότι έχετε ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων για το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής και διαθέτετε την απαραίτητη εξουσιοδότηση για να μας κοινοποιήσετε τα δεδομένα αυτά και να μας επιτρέψετε να τα επεξεργαστούμε, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική.

 

 1. Νομική Βάση και Σκοποί Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

 

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις/νομικές βάσεις: i) επειδή έχετε συναινέσει στην επεξεργασία (ενδεικτικά, όταν ζητάτε να ενημερωθείτε για προϊόντα μας, όταν εγγράφεστε στη λίστα αποδεκτών των newsletters μας), ii) επειδή η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (ενδεικτικά, εκτέλεση παραγγελίας, πληρωμή προμηθευτή, παροχή νοσηλευτικής υποστήριξης και εκπαίδευσης), iii) επειδή η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι υποχρεωτική βάσει νόμου (ενδεικτικά,  συμμόρφωση με φορολογική υποχρέωση, εκ του νόμου προβλεπόμενη υποχρέωση τήρησης συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης και διαχείρισης κινδύνου) και/ή iv) επειδή έχουμε έννομο συμφέρον  να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (ενδεικτικά, υπεράσπιση δικαιωμάτων Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών).

 

Ειδικότερα, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προκειμένου:

 • Να ανταποκρίνεται σε αιτήματά σας που σχετίζονται με τα προϊόντα που εμπορεύεται και τις υπηρεσίες που προσφέρει (ενδεικτικά, ιατρική ενημέρωση, ανεπιθύμητες ενέργειες, αναφορές ποιότητας)·
 • Να επαληθεύει την καταλληλότητά σας για να αποκτάτε πρόσβαση σε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες της και πληροφορίες που ενδεχομένως επιτρέπεται να παρέχονται μόνο σε αδειοδοτημένους επαγγελματίες υγείας·
 • Να διαχειρίζεται τη σχέση σας με την Εταιρεία, τις μεταξύ σας συναλλαγές και, εν γένει, το πελατολόγιό της (ενδεικτικά, διαχείριση παραγγελιών και άλλων δεδομένων συναλλαγών, πληρωμή προμηθευτών, ενημέρωση για απόθεμα, μεταφορά και παράδοση προϊόντων, έκδοση παραστατικών, ενημέρωση πληρωτέου υπολοίπου λογαριασμού)·
 • Να σας αποστέλλει προωθητικό υλικό και ενημερώσεις αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, εξελίξεις σε τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται, εκδηλώσεις και ημερίδες, εφόσον έχετε συγκατατεθεί στη λήψη τέτοιας επικοινωνίας ή όταν υπάρχει έννομο συμφέρον·
 • Να διενεργεί στατιστικές έρευνες ή έρευνες αγοράς/ικανοποίησης πελατών που σχετίζονται με τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται·
 • Να συμμορφώνεται με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της (ενδεικτικά, φορολογικές υποχρεώσεις, υποχρεώσεις κανονιστικής παρακολούθησης και αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με ανεπιθύμητες ενέργειες, παράπονα ποιότητας και ασφάλεια προϊόντων)·
 • Να προστατεύει και υπερασπίζεται την ασφάλεια των συστημάτων και της ιδιοκτησίας της (ενδεικτικά, αποκατάσταση καταστροφών, προστασία δομής συστημάτων και εξοπλισμού, έλεγχος δραστηριότητας στις συσκευές και στα δίκτυα)
 • Να επιδιώκει τα έννομα συμφέροντά της (ενδεικτικά, ενώπιον αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών).

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα Επισκεπτών/Χρηστών Διαδικτυακών Τόπων www.santeplus.gr και www.santeplus.eu

 

Η περιήγηση στους διαδικτυακούς τόπους της Εταιρείας www.sante-plus.gr και www.sante-plus.eu, καθώς και η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών, συνιστά έμπρακτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή α) των Όρων Χρήσης, β) της παρούσας Πολιτικής, καθώς και γ) της Πολιτικής για τα Cookies που διέπουν τους διαδικτυακούς αυτούς τόπους. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, σας καλούμε να απέχετε από τη χρήση των διαδικτυακών μας τόπων και των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτών.

 

Οι διαδικτυακοί μας τόποι απευθύνονται σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο (δέκατο όγδοο) έτος της ηλικίας τους. Εάν ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφθούν τους διαδικτυακούς μας τόπους, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει. Εφόσον υποπέσει στην αντίληψή μας ότι χρήστης διαδικτυακού μας τόπου είναι  ανήλικος, η Εταιρεία δεν θα κάνει χρήση των σχετικών δεδομένων, τα οποία θα καταστρέφονται με ασφάλεια.  Εάν μας χορηγείτε προσωπικά δεδομένα ατόμων που είναι κάτω των 18 ετών, δηλώνετε ότι διαθέτετε την κατάλληλη εξουσιοδότηση για να το πράξετε και ότι δύνασθε να επιδείξετε την εν λόγω εξουσιοδότηση, εφόσον κάτι τέτοιο σας ζητηθεί από την Εταιρεία.

 

 1. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

 

Η Εταιρεία δεν πωλεί, ανταλλάσσει, ενοικιάζει δεδομένα σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν, κατά περίπτωση, και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο:

 • Προσηκόντως διορισμένοι συνεργάτες/πάροχοι υπηρεσιών προς την Εταιρεία μας, ενεργούντες ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της (πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, υποστήριξης συστημάτων ΙΤ, μεταφορικές εταιρείες, νομικοί σύμβουλοι, λογιστές)·
 • Πιστωτικά ιδρύματα (ενδεικτικά, για την εκτέλεση πληρωμών)·
 • Δημόσιες αρχές, φορείς, υπηρεσίες, περιλαμβανομένων φορολογικών αρχών, εφόσον αυτό απαιτείται σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο·
 • Σε περίπτωση που η Εταιρεία υποστεί επιχειρηματική αλλαγή, τα δεδομένα σας ενδέχεται να μεταβιβαστούν. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να σας ενημερώσει, δίνοντάς σας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

 

 1. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός Ε.Ε./Ε.Ο.Χ.

 

Δεν λαμβάνει χώρα διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι στις περιορισμένες και αναγκαίες περιστάσεις που προσωπικά σας δεδομένα χρειαστεί στο μέλλον να διαβιβαστούν εκτός Ε.Ε./Ε.Ο.Χ., θα προηγηθεί ενημέρωσή σας, ενώ η Εταιρεία θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο και θα παρέχει κάθε διαθέσιμη εγγύηση, προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και την προστασία των δεδομένων σας.

 

 1. Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

 

Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος, το σύνολο των δεδομένων θα διαγράφεται ή θα ανωνυμοποιείται, εκτός εάν ο νόμος απαιτεί να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 

Τα κριτήρια που εφαρμόζει η Εταιρεία για να καθορίσει τον χρόνο τήρησης των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Όσο διαρκεί η μεταξύ μας σχέση·
 • Εφόσον η επεξεργασία στηρίζεται στη συναίνεσή σας, από τη στιγμή που τη χορηγείτε μέχρι τη στιγμή ανάκλησης αυτής, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω διατήρηση για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που στηρίχθηκε στην εν λόγω συγκατάθεση·
 • Όσο απαιτείται προκειμένου να βρίσκεται η Εταιρεία σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωση που τη βαρύνει (ενδεικτικά, συμμόρφωση με κανονιστική απαίτηση, δικαστική απόφαση)·
 • Όσο απαιτείται δεδομένης της νομικής θέσης στην οποία τυχόν βρίσκεται η Εταιρεία, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα, η ιχνηλασιμότητα και η τεκμηρίωση των διαδικασιών (π.χ. προάσπιση συμφερόντων και αντιμετώπιση αξιώσεων ενώπιον Δικαστηρίων).

 

 1. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

 

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων που επεξεργάζεται, καθώς και για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα που συλλέγει υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία, τηρεί δε ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας, σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού 2016/679 και της ισχύουσας νομοθεσίας. Κάθε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία πραγματοποιείται με θεμιτά μέσα, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι κανένα σύστημα επεξεργασίας δεδομένων δεν είναι 100% εγγυημένα ασφαλές.

 

 1. Τα Δικαιώματά Σας

 

Ως υποκείμενο των προσωπικών σας δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη υπαγωγής σε κάποιες από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο Κανονισμός ή η ισχύουσα νομοθεσία:

 • Να ζητήσετε επιβεβαίωση για το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρεία και, εάν συμβαίνει αυτό, να αποκτήσετε πρόσβαση, καθώς και να λάβετε αντίγραφο αυτών·
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, την επικαιροποίηση των δεδομένων σας και/ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων·
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, εάν αυτά δεν είναι απαραίτητα ή κρίνετε ότι υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία·
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, όταν αισθάνεστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη ή είναι παράνομη·
 • Να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όταν αυτή λειτουργεί ως νομική βάση επεξεργασίας.
 • Να ζητήσετε, υπό όρους, τη φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβαση αυτών σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας·
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων·
 • Να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό της τόπο www.dpa.gr ® Τα δικαιώματά μου ® Υποβολή καταγγελίας, όπου θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες.

 

 1. Τροποποιήσεις στην Πολιτική Ιδιωτικότητας

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική από καιρού εις καιρόν. Τα υποκείμενα των δεδομένων θα ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στην Πολιτική μας. Οποιαδήποτε αναθεώρηση θα εμφανίζεται στους διαδικτυακούς τόπους της Εταιρείας  www.sante-plus.gr και www.sante-plus.eu, ενώ θα υπάρχει σαφής ένδειξη με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική, ώστε να είσαστε ενήμεροι για τυχόν τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις αυτής.

 

 1. Ερωτήσεις, Απορίες για τα Προσωπικά σας Δεδομένα

 

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική και τα προσωπικά δεδομένα που η Εταιρεία μας επεξεργάζεται ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο privacy@sante-plus.gr ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

Sante Plus

Υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Ολυμπίου Διός 2,

Τ.Κ. 105 58,

Πλάκα, Αθήνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 1. Εισαγωγή

 

Η εταιρεία “SANTE PLUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ” με τον διακριτικό τίτλο “SANTE PLUS” (η “Εταιρεία” ή “εμείς”) με την παρούσα Πολιτική για τα Cookies (η “Πολιτική”) επιθυμεί να σας ενημερώσει για τα cookies που χρησιμοποιούνται στον διαδικτυακό της τόπο www.sante-plus.gr (εφεξής ο ‘Διαδικτυακός Τόπος’), καθώς και για τις επιλογές που έχετε αναφορικά με αυτά.

 

Εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε και/ή να κάνετε χρήση του Διαδικτυακού μας Τόπου, τεκμαίρεται ότι συναινείτε στη χρήση cookies, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται κατωτέρω υπό 4, ή να απέχετε από τη χρήση του Διαδικτυακού μας Τόπου. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η απενεργοποίηση της λήψης cookies ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του Διαδικτυακού μας Τόπου.

 

 1. Τι είναι τα Cookies;

 

Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, στο tablet ή στην κινητή σας συσκευή κατά την επίσκεψή σας σε έναν διαδικτυακό τόπο. Υπάρχουν διάφορα είδη cookies, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά, τον σκοπό και τις λειτουργίες τους, ενώ μπορούν να παραμείνουν στον υπολογιστή ή στη συσκευή σας για διαφορετικές χρονικές περιόδους. Τα cookies χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργικότητα ενός διαδικτυακού τόπου, να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτόν, να συλλεγούν στατιστικά στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε τις προτιμήσεις των χρηστών και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντά τους.

 

 1. Eίδη Cookies που χρησιμοποιούμε

 

Ο Διαδικτυακός μας Τόπος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα είδη cookies:

 

Τεχνικά cookies ανάλυσης: Τα τεχνικά cookies ανάλυσης μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό μας Τόπο. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε συγκεντρωτικά, για να αναβαθμίσουμε το περιεχόμενο του Διαδικτυακού μας Τόπου, αναλύοντας τάσεις, με πρωταρχικό σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας σας ως χρήστη.

 

Τεχνική ονομασία Σκοπός Είδος Κατηγορία Λήξη Τομέας

(Domain)

Πληροφορίες
_ga Google

Analytics

Τεχνικό Cookie Ανάλυσης Τρίτου 2 έτη www.sante-plus.gr Χρησιμοποιείται για να ελέγχει την επισκεψιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου

 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Google Analytics και το Απόρρητο μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

 1. Διαχείριση και απενεργοποίηση Cookies

 

Μπορείτε να ελέγχετε, να διαγράφετε ή να απενεργοποιείτε τα cookies, ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά τρόπο ώστε να σας προειδοποιεί πριν αποδεχθείτε cookies ή μπορείτε απλώς να επιλέξετε τη ρύθμιση πλήρους απόρριψης. Μπορείτε, επίσης, να διαγράψετε τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας. Ο αποκλεισμός των cookies μπορεί να μην επιτρέψει να προβάλλονται ή να λειτουργούν σωστά ορισμένες ιστοσελίδες.

 

Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικές συσκευές σε διαφορετικές τοποθεσίες, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις κάθε προγράμματος περιήγησης ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies.Λεπτομέρειες για τα cookies θα βρείτε εδώ. Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση μέσω Google Analytics κάνοντας κλικ εδώ.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό των επιλογών σας για την χρήση των cookies θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Opera

Mozilla Firefox

 

 1. Πεδίο εφαρμογής παρούσας Πολιτικής

 

Η παρούσα Πολιτική ισχύει μόνο για τον Διαδικτυακό μας Τόπο και δεν καλύπτει ιστότοπους, πλατφόρμες ή εφαρμογές τρίτων, στους οποίους ο χρήστης ενδέχεται να μεταφερθεί μέσω συνδέσμων (links, hyperlinks), διαφημιστικών banners και αναφορών που υπάρχουν στον Διαδικτυακό μας Τόπο, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στην Εταιρεία μας.

 

 1. Αλλαγές στην Πολιτική Cookies

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική από καιρού εις καιρόν. Οποιαδήποτε αναθεώρηση θα εμφανίζεται στον Διαδικτυακό μας Τόπο, ενώ θα υπάρχει σαφής ένδειξη με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική, ώστε να είσαστε ενήμεροι για τυχόν τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις αυτής.

 

 1. Ερωτήσεις, Απορίες για τα Cookies

 

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο privacy@sante-plus.gr ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

Sante Plus

Υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Ολυμπίου Διός 2,

Τ.Κ. 105 58,

Πλάκα, Αθήνα